Lärmiljöer

Hur ser ett rum för folkbildning ut? Många tänker säkert på en sal med ljusa väggar, lysrör i taket, whiteboard, en projektor och flexibel möblering. Men vad blir möjligt om vi placerar folkbildningen i en helt annan miljö?

Vi har genomfört ett antal experiment där vi testar nya miljöer för folkbildning. Resultaten har varit över förväntan. Nya miljöer möjliggör nya former för lärande, och facilitatorn får nya möjligheter att hitta former som passar deltagargruppen. Här nedan ger vi några exempel.

Podcast och talkshow

Det digitala rummet som lärandemiljö har exploderat i popularitet under pandemin. Den vanligaste formen är videokonferenssamtal, som ofta utgör ett försämrat substitut för klassrumslektionen. Vi har tagit fram metoder där det digitala kommer till sin rätt, exempelvis att bryta loss läromoment i form av förinspelad dialog i talkshow- och podcast-liknande upplägg, och att engagera deltagarna i att själva artikulera sitt lärande i podcast-format.

Verkstad för metafärdigheter

Inom folkbildningen är det vanligt med estetiska och praktiska lärmetoder. Vi har undersökt hur lärande i en verkstadsmiljö – en plats med teknisk utrustning och/eller kreativt material – kan användas för att ge deltagarna mökjlighet att utveckla metafärdigheter inom exempelvis samarbete, kommunikation och kunskapsdelning. Fokus ligger inte på det estetika/praktiska/tekniska lärandet i sig, utan på de djupare utvecklingsprocesser som detta kan medföra. 

Torg för icke-linjärt lärande

Idén med torget är en anpassning av workshopformatet Open Space. Bryt ner läroprocesser i olika moment och aktiviteter, som lokaliseras till ett antal stationer som deltagarna kan röra sig mellan fritt efter behov, dvs. icke-linjärt. Deltagargrupper kan ansvara för stationerna, eller så kan värdskapet utgöras av gäster. En station kan fokusera på exempelvis handledning, problemlösning, informationssökning, träning. Vi har bland annat testat detta i form av Mingelgym, där deltagarna fick träna sig i konsten att nätverka vid olika “gymstationer”.